Anh Ta Bỏ Em Rồi | Organ cover | (Có hợp âm)


FMaj7 Em7 FMaj7 G7sus4 Csus2 Dm7 E13b9 Am7 Em/G F#m7b5 Dm7 G7sus4 FMaj7 Em7 FMaj7 G7sus4 Csus2 Dm7 E13b9 Am7 Em/G F#m7b5 Dm7 G7sus4 Csus2 G/B Am7 FMaj7 C/E Dm7 G7sus4 Csus2 G/B Em7 Am7 FMaj7 C/E Dm7 Gsus4 Csus4 Csus2 FMaj7 C/E D7 D/F# Gsus4 FMaj7 Em7 FMaj7 G7sus4 Csus2 Dm7 Esus4 Am7 Em/G F#m7b5 Dm7 G7sus4 Csus2 G/B Am7 FMaj7 C/E Dm7 G7sus4 Csus2 G/B Em7 Am7 FMaj7 C/E Dm7 G7sus4 Csus4 Gm C7 FMaj7 G/F Em7 Am7 Dm7 FMaj7 G7sus4 Csus2 G/B Am7 FMaj7 C/E Dm7 Gsus4 Csus2 G/B Em7 Am7 FMaj7 C/E Dm7 Gsus4 Csus4 C