full on Kannada dance in funky style..!


Cast: Amits, Kedar, Prasanna, Avinash, Sanjay,
Mahesh, Shrinivas, Manu, Veeresh, Naveen, Maheshgoud, Vikas, Shivu & Raju
Credits: Naveen Yadav